PHÒNG GIÁO  DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙ MỸ                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           TRƯỜNG MẪU GIÁO MỸ HIỆP                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                             

                                                                                                                                                                                                                             

 

Số:      /KH-MGMH                                           Mỹ Hiệp, ngày    tháng        năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG

GIAI ĐOẠN 2020 – 2025

 

A. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

- Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;

- Căn cứ Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

- Căn cứ Quyết định số 6536/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 của UBND huyện Phù Mỹ về ban hành Kế hoạch phát triển giáo dục Mầm non huyện Phù Mỹ giai đoạn 2020-2025;

- Căn cứ Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hiệp về việc ban hành Kế hoạch phát triển Giáo dục mầm non xã Mỹ Hiệp giai đoạn 2020-2025;

          Trường Mẫu giáo Mỹ Hiệp xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020- 2025 như sau:

B. ĐĂC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm chung:

Trường Mẫu giáo Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định được thành lập từ năm 1991 theo Quyết định số: 207/QĐ - UB ngày 9 tháng 10 năm 1991 của UBND huyện Phù Mỹ về việc thành lập trường Mẫu giáo dân lập ở các xã, đến năm 2005 được chuyển sang loại hình trường Mẫu giáo bán công theo Quyết định số:1034/QĐ-CTUB ngày 25/7/2005 của UBND huyện Phù Mỹ, đến tháng 01/2014 được chuyển sang loại hình trường Mẫu giáo công lập theo Quyết định số: 6423/UBND ngày 20/12/2013 của UBND huyện phù Mỹ.

Trường được UBND tỉnh kiểm tra cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 theo Quyết định số: 4789/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh Bình Định. Trường được Sở Giáo dục và Đào tào cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Mức độ 3 theo Quyết định số: 4342/QĐ-SGDĐT ngày 18/11/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trường được UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” theo quyết định số: 4766/QĐ-UBND ngày 23/12/2016. Trường được UBND huyện cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích” theo quyết định số: 4378/QĐ-UBND ngày16/7/2019 và được công nhận “Trường học thân thiện học sinh tích cực” loại xuất sắc cấp huyện.

          2. Cơ cấu tổ chức: Trường Mẫu giáo Mỹ Hiệp trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Phù Mỹ quản lý. Hiện nay nhà trường có 2 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng. Tổng số CB, GV, NV: 28 người. Trong đó Ban giám hiệu 3 người (2 Đại học, 1 Cao đẳng); giáo viên 22 người (15 Đại học, 4 Cao đẳng, 3 trung cấp); nhân viên: 3 người (1 Đại học, 1 Trung cấp, 1 tuyển thẳng bảo vệ).

 Tổng số trẻ toàn trường: 345 trẻ (Nữ: 171 trẻ; Nam: 165 trẻ), được phân chia theo 11 lớp theo từng độ tuổi.   

3. Cơ sở vật chất: Trường  Mẫu giáo Mỹ Hiệp có 3 điểm trường (1 điểm trường chính và 2 điểm trường lẻ). Tổng diện tích toàn trường là 9.482m2, trong đó diện tích xây dựng là 2.195 m2, diện tích sân chơi bãi tập 6.987m2, sân chơi có trên 10 loại đồ chơi ngoài trời, có vườn cây thuốc nam, vườn rau, vườn cổ tích, khu vui chơi, góc an toàn giao thông và sân khấu ngoài trời với diện tích 600m2. Toàn trường có 11 phòng học, 01 phòng y tế, 01 phòng Giáo dục nghệ thuật, có phòng hiệu bộ (gồm phòng Hiệu trưởng, phòng P.Hiệu trưởng, phòng kế toán và phòng họp hội đồng), có 3 bếp ăn một chiều ở 3 điểm trường.

Trường có Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Mỹ Hiệp gồm 25 đảng viên; Công đoàn cơ sở gồm 28 đoàn viên; Chi đoàn Thanh niên gồm 10 đoàn viên. Trường đã thành lập được Ban đại diện cha mẹ trẻ hoạt động có hiệu quả góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

4. Chức năng nhiệm vụ:

        Trường Mẫu giáo Mỹ Hiệp là cơ quan chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ từ 3 tuổi đến 5 tuổi. Giúp UBND xã Mỹ Hiệp thực hiện quản lí Nhà nước về giáo dục ở địa phương theo qui định của Chính phủ. Đồng thời chịu sự quản lí của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phù Mỹ về chuyên môn, nghiệp vụ theo qui định của Luật giáo dục và Điều lệ trường mầm non của Bộ GD&ĐT.

C. KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Củng cố, phát triển mạng lưới trường, lớp mẫu giáo phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em, theo chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa. Đa dạng hóa các phương thức, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ theo hướng đạt chuẩn chất lượng giáo dục mầm non (GDMN) trong nước; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị tốt cho trẻ em vào học lớp một; phát triển GDMN cho trẻ em dưới 5 tuổi, nhất là độ tuổi nhà trẻ.

2. Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu đến năm 2025 đạt các chỉ tiêu:

-  Về quy mô trường, lớp và số học sinh: Phát triển mạng lưới trường lớp mầm non, huy động ít nhất là 10% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, 95% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo được đến trường.

          - Về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ: 100% nhóm, lớp được học 2 buổi/ ngày; duy trì tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm trung bình 0,3%/ năm, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm trung bình 0,2%/năm, tỷ lệ trẻ em thừa cân- béo phì giảm 0,1%/ năm;

          - Về đội ngũ giáo viên: Có đủ số lượng giáo viên mầm non theo quy định, 100% giáo viên mầm non đạt trình độ đào tạo từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 95% giáo viên đạt chuẩn chuẩn nghề nghiệp mức khá trở lên;

          - Về cơ sở vật chất, trường lớp: Chuyển trường Mẫu giáo Mỹ Hiệp thành trường mầm non Mỹ Hiệp. Tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 88%, đảm bảo đủ 1 phòng học/lớp; Tiếp tục duy trì giữ vừng trường mẫu giáo Mỹ Hiệp đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2 và đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.

          - Về phổ cập GDMN: Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi và tiếp tục duy trì đạt chuẩn phổ cập trẻ 5 tuổi.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non

- Triển khai và quán triệt thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non trong nhà trường.

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, gia đình, cộng đồng các cấp chính quyền địa phương về vai trò, vị trí của giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong phát triển nguồn nhân lực.

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường, của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường và các cấp chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2020-2025.

- Tham mưu với Đảng ủy, UBND xã Mỹ Hiệp trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2020-2025, chỉ đạo công tác thông tin và truyền thông về giáo dục mầm non để duy trì vững chắc công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

- Nâng cao nhận thức về vai trò quyết định chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, mỗi thành viên trong nhà trường phải nhận thức đầy đủ và trách nhiệm cao trong việc tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu trong Kế hoạch đã đề ra.

- Thực hiện tốt công tác thông tin và tuyên truyền về kiến thức, kỹ năng cơ bản về nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non; tuyên truyền kiến thức chăm sóc nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ có con dưới 3 tuổi.

2. Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển giáo dục mầm non

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015; triển khai thực hiện Quyết định số 3336/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025; Quyết định số 6536/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 về việc ban hành Kế hoạch phát triển Giáo dục mầm non huyện Phù Mỹ giai đoạn 2020-2025; Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 về việc ban hành Kế hoạch phát triển Giáo dục mầm non xã Mỹ Hiệp giai đoạn 2020-2025; Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.

- Thực hiện chế độ làm việc của giáo viên mầm non theo Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011; định mức số lượng người làm việc của nhà trường theo Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015.

3. Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất

- Duy trì 3 điểm trường gồm 1 điểm chính (Đại Thuận) và 2 điểm lẻ (Bình Long và Trà Bình Tây); tiếp tục quy hoạch, phát triển mạng lưới trường lớp, xây dựng thêm 06 phòng học, 1 phòng đa năng mở thêm lớp nhà trẻ nhằm đạt mục tiêu theo hướng chuyển đổi trường Mẫu giáo Mỹ Hiệp thành trường Mầm non Mỹ Hiệp.

- Tăng cường nhiều giải pháp để huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp, nhất là độ tuổi nhà trẻ. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ trẻ nhà trẻ ra lớp đạt 10%; trẻ mẫu giáo ra lớp đạt 95%.

- Tham mưu UBND xã đầu tư sửa chữa tường rào điểm Đại Thuận và nâng cấp sân chơi điểm Đại Thuận và Bình Long; xây dựng 3 khu để đồ chơi ngoài trời cho 3 điểm trường để đảm bảo an toàn cho trẻ hoạt động vui chơi mọi lúc mọi nơi.

- Tham mưu Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Phù Mỹ xin bổ sung đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu cho các lớp 3 tuổi và 4 tuổi.

4. Đổi mới công tác quản lý

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và Phòng Giáo dục và Đào tạo để đạt từng mục tiêu, tiến tới đạt mục tiêu chung của kế hoạch; hằng năm, đưa mục tiêu phát triển GDMN vào trong kế hoạch năm học của nhà trường để chỉ đạo và thực hiện.

- Thực hiện đổi mới công tác quản lý của nhà trường, nâng cao năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm giải trình trong các hoạt động của nhà trường.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giúp đỡ giáo viên thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và  giáo dục trẻ; đảm bảo hằng năm thực hiện kiểm tra, dự giờ giáo viên đúng theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra tránh hình thức.

- Thực hiện đồng bộ, hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và trong nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, bảo đảm tính thống nhất, chính xác và kịp thời; thực hiện tốt phần mềm báo cáo Giáo dục mầm non tạo điều kiện cho các cấp quản lý giám sát các điều kiện đảm bảo chất lượng của nhà trường.

5. Đổi mới nội dung, chương trình giáo dục mầm non

- Đảm bảo các điều kiện thực hiện Chương trình GDMN theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT; phát triển các điều kiện và hoạt động của nhà trường theo các tiêu chí của trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm; đặc biệt quan tâm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm.

- Đổi mới hoạt động chuyên môn trong nhà trường; đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức GDMN; vận dụng các phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến phù hợp với thực tiễn của địa phương để nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; rà sót, đánh giá về Chương trình giáo dục mầm non; từng bước chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện chương trình GDMN sau năm 2020 với nội dung và phương pháp tiên tiến, phù hợp với điều kiện thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong tình hình mới.

- Tăng cường thực hiện giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong nhà trường, thực hiện phương châm “Học thông qua vui chơi, trải nghiệm”, thực hiện lồng ghép nội dung phát triển vận động cho trẻ vào các thời điểm, các hoạt động một cách hợp lý, linh hoạt, sáng tạo để giúp trẻ phát triển tốt các kỷ năng vận động. Triển khai nội dung tích hợp học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình thông qua các nhóm phương pháp tác động bằng tình cảm, trực quan minh họa, thực hành, đánh giá, nêu gương.

- Tổ chức cho trẻ em làm quen với ngoại ngữ và tin học theo Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Tạo điều kiện cho trẻ khuyết tật đến trường học hòa nhập; sử dụng bộ công cụ và tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên, cha mẹ trẻ về phát hiện sớm, can thiệp sớm đối với trẻ em có nguy cơ chậm phát triển và trẻ em khuyết tật; đẩy mạnh giáo dục hòa nhập đối với trẻ em khuyết tật

6. Nâng cao chất lượng chăm sóc, sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ mầm non

- Thực hiện cân đo và theo dõi sức khỏe trẻ theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế-Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về công tác y tế trường học để phù hợp với phát triển sức khỏe và tầm vóc trẻ em theo hướng dẫn mới; duy trì 100% lớp bán trú, nâng cao chất lượng bữa ăn và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về thể chất, tinh thần để từng bước giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng; triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2790/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Sữa học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm 2018 đến năm 2020.

- Lựa chọn, nhân rộng các mô hình phối hợp nhà trường, gia đình, cộng đồng trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.

- Huy động sự đóng góp của nhân dân, kết hợp với chính sách hỗ trợ của nhà nước để nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú.

- Phổ biến kiến thức và kỹ năng cơ bản về nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng bằng nhiều hình thức phù hợp.

7. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường có đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp.

-  Nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các Đề án đào tạo bồi dưỡng nâng trình độ chuẩn cho cán bộ quản lý, giáo viên trong nhà trường đến năm 2025 đạt yêu cầu theo quy định tại Luật giáo dục năm 2019.

- Tiếp tục thực hiện đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đánh giá chuẩn giáo viên theo Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục mầm non

- Huy động cộng đồng chăm lo sự nghiệp giáo dục thông qua việc huy động các nguồn tài lực từ cha mẹ trẻ, các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã.

- Huy động các nguồn lực bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện đại; xây dựng khu để đồ chơi ngoài trời cho 3 điểm trường; làm vườn cổ tích cho 2 điểm lẻ.

9. Tăng cường hợp tác quốc tế và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong giáo dục

- Xây dựng kế hoạch phát triển chương trình giáo dục mầm non của nhà trường theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành trên cơ sở tham khảo chương trình giáo dục của các nước trong khu vực và thế giới đúng quy định, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của nhà trường và địa phương.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước sử dụng bài giảng E-learning, sử dụng bài giảng điện tử trong các hoạt động giáo dục trẻ.

10. Huy động nguồn lực tài chính cho phát triển giáo dục mầm non

- Thực hiện chi Ngân sách nhà nước giao đảm bảo theo quy định.

- Tích cực tham mưu lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ, các cấp chính quyền địa phương về xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường.

          III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1.Phát triển quy mô trường, lớp:

          1.1. Dự kiến số lớp:

Năm học

5 tuổi

4 tuổi

3 tuổi

2 tuổi

........

T.Số lớp

2020-2021

186

159

 

 

 

11

2021-2022

175

160

 

 

 

11

2022-2023

180

170

 

 

 

11

2023-2024

188

180

90

 

 

17

2024-2025

210

180

100

48

 

18

          1.2. Điểm trường:

-  Giữ nguyên 3 điểm trường (1 điểm trường chính và 2 điểm trường lẻ)

          1.3. Các giải pháp phát triển quy mô trường, lớp:

          - Tham mưu xây dựng thêm phòng học để mở thêm lớp 3 tuổi và lớp nhà trẻ. Đổi tên trường Mẫu giáo Mỹ Hiệp thành trường Mầm non Mỹ Hiệp.

2. Huy động trẻ ra lớp:

          2.1. Dự kiến số lượng huy động trẻ ra lớp:

Năm học

Trẻ 5 tuổi

Trẻ 4 tuổi

Trẻ 3 tuổi

2 tuổi

TS trẻ

huy động

Điều tra

Huy động

Tỷ lệ

Điều tra

Huy động

Tỷ lệ

Điều tra

Huy động

Tỷ lệ

Điều tra

Huy động

Tỷ lệ

2020-2021

186

186

100

170

159

96

164

0

 

170

0

 

345

2021-2022

175

175

100

164

160

97

170

0

 

170

0

 

335

2022-2023

180

180

100

188

170

90

170

0

 

175

0

 

358

2023-2024

188

188

100

180

170

94

175

90

54

180

0

 

448

2024-2025

210

210

100

170

160

94

180

100

55

190

48

25

470

           2.2. Các giải pháp thực hiện huy động trẻ ra lớp:

          - Tham mưu xây dựng đảm bảo đủ phòng học để cho trẻ từ 3- 5 tuổi ra lớp và tổ chức thêm 2 lớp nhà trẻ..

          - Tổ chức tuyên truyền qua đài phát thanh xã, qua các hội đoàn thể.

          - Xây dựng trường lớp khang trang sạch đẹp, môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn thân thiện, tạo sự ham thích đến trường của trẻ.

          - Tiếp tục bổ sung môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ngoài sân trường cho trẻ vui chơi trải nghiệm, tạo sự tin tưởng của phụ huynh khi gửi trẻ.

          3. Phát trển đội ngũ CBQL- GV- NV:

          3.1. Quy mô phát triển:

         - Số lượng: Đảm bảo đủ số lượng 2 giáo viên/ lớp

    - Trình độ : Có trên 95% giáo viên biên chế đạt trình độ Đại học vào năm 2025.

    - 100% cán bộ quản lý có trình độ trên chuẩn (Đại học) vào năm 2025.

- Phát triển đảng viên: Phát triển 01 Đảng viên mới hàng năm; Chi bộ luôn đạt "Chi bộ trong sạch vững mạnh".

          - Phấn đấu đạt các danh hiệu: Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên được đánh giá khá giỏi 100%. Tỷ lệ giáo viên giỏi cấp trường trên 90%, cấp huyện, cấp tỉnh trên 60%.

            3.2. Các giải pháp thực hiện:

- Gắn trách nhiệm của từng cá nhân đối với công việc được giao. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ để đáp ứng với yêu cầu công việc của nhà trường trong giai đoạn hiện nay.

 - Ra Nghị quyết chuyên đề gắn liền trách nhiệm của mỗi CB, GV, NV và yêu cầu giáo viên thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng, trao dồi đạo đức, lương tâm trách nhiệm của nhà giáo để có được sự mẫu mực, uy tín đối với đồng nghiệp cũng như đối với  phụ huynh và học sinh.

- Tổ chức các chuyên đề về giảng dạy, sử dụng phương pháp dạy theo từng môn học, giúp giáo viên có các kỹ năng soạn giảng cho phù hợp với đối tượng trẻ của từng lớp, từng điểm trường.

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên theo kế hoạch, đột xuất. Tăng cường dự giờ thăm lớp để kịp thời điều chỉnh những thiếu sót trong chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

- Xây dựng hệ thống tiêu chí, minh chứng, áp dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non để đánh giá phân loại giáo viên cuối năm học từ đó có những định hướng bố trí, sắp xếp và làm tốt công tác bồi dưỡng giáo viên hàng năm. Đăng ký tuyển dụng thêm giáo viên.

          4. Phát triển chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ:

          4.1. Quy mô phát triển:

- Thực hiện tốt chuyên môn, nội dung chương trình Giáo dục mầm non mới 100%: Hàng năm Bé chuyên cần: 99%. Bé đạt chuẩn yêu cầu:  99%. Bé ngoan đạt: 99%. Bé khỏe kênh bình thường : 99 % , SDD Nhẹ cân và Thấp còi dưới 1%.

- Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đạt 100%, huy động trẻ 3 - 5 tuổi từ 75% trở lên. Tỉ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 100%.

 -  Chất lượng đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ hàng năm đạt trên 95%.

- Hàng năm đều có trẻ tham gia thi các hội thi do các cấp phát động và có giải thưởng.

    4.2. Các giải pháp thực hiện:

Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác soạn bài, xây dựng kế hoạch, tránh máy móc, sao chép, ... để giáo viên có thời gian đầu tư cho mục tiêu bài dạy nhằm chăm sóc, giáo dục trẻ tốt hơn; Đổi mới hình thức hội họp, đổi mới hình thức thảo luận với cha mẹ trẻ của các lớp, tạo sự gần gũi giữa nhà trường với phụ huynh để có sự thống nhất cách chăm sóc, giáo dục trẻ, duy trì tốt sĩ số trẻ đến cuối năm.

Tạo điều kiện cho cấp dưỡng được tập huấn kiến thức VSATTP. Phân công Phó. Hiệu trưởng phụ trách bán trú ký kết Hợp đồng thực phẩm đảm bảo chất lượng, và đầy đủ thủ tục,...Thực hiện tính khẩu phần ăn cho trẻ trên phần mềm dinh dưỡng. Thành lập ban kiểm tra VSATTP và vệ sinh môi trường.

Xây dựng các kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp như giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ: rửa tay, tự múc cơm ăn, chải răng, thay quần áo, lau mặt... phù hợp với thực trạng đối tượng trẻ của từng lớp; tổ chức các chuyên đề về giáo dục đạo đức, triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", cuộc vận động " Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo",  tuyên truyền về " Biển đảo" đến cho tất cả các cháu và giáo viên để cùng thực hiện các công việc cụ thể như: hiểu biết và gìn giữ biển đảo của dân tộc, giúp nhau trong học tập, vâng lời bố mẹ, ông bà, thầy cô, học thực, dạy thực, đánh giá đúng năng lực của trẻ; tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi, trò chơi học tập, trò chơi dân gian để rèn tính mạnh dạn, tự tin cho các em.

5. Phát triển cơ sở vật chất - Trang thiết bị dạy học của nhà trường:

    5.1. Quy mô phát triển:

- Đạt các tiêu chuẩn quy định về kiểm định chất lượng và trường chuẩn Quốc gia theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 08 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đến năm 2025.

- Xây dựng môi trường sư phạm luôn đạt "Cơ quan văn hoá".

    5.2. Các giải pháp thực hiện:

- Tham mưu mở rộng diện tích đất điểm trường chính Đại Thuận và hoàn tất sổ đỏ cho cả 3 điểm trường.

- Tham mưu xây dựng thêm 6 phòng học, 01 phòng máy vi tính, 01 phòng đa năng.

- Tham mưu xây dựng phòng nhân viên.

- Sửa chữa tường rào 3 điểm trường và đóng trần 2 bếp ăn điểm lẻ.

- Tham mưu nâng cấp sân chơi các điểm trường

- Tham mưu đầu tư đủ đồ dùng dạy học đồ chơi cho các lớp 4-5 tuổi và 5-6 tuổi.

6. Phát triển môi trường giáo dục phù hợp với xu thế phát triển GDMN:

6.1. Quy mô phát triển:

- Môi trường vật chất:

+ Có đủ phòng học đảm bảo theo quy định, sắp xếp trang trí không gian hợp lí, thẩm mĩ , thân thiện.

+ Có các góc cho trẻ hoạt động và được bố trí thuận tiện, hợp lí, linh hoạt dễ thay đổi, đáp ứng nhu cầu hứng thú hoạt động vui chơi của trẻ.

+ Có đa dạng đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu cho trẻ hoạt động, kích thích sự phát triển của trẻ và được sắp xếp hấp dẫn, hợp lí.

+ Có các góc, khu vực hoạt động ngoài trời được quy hoạch, thiết kế phù hợp, an toàn, sạch đẹp, tạo cơ hội cho trẻ hoạt động.

- Môi trường xã hội :

+ Tạo không khí giao tiếp tích cực, kích thích hứng thú hoạt động của trẻ.

+ Trẻ luôn được tôn trọng, khuyến khích và hỗ trợ phát triển.

 6.2. Các giải pháp thực hiện:

- Tham mưu xây dựng đủ các phòng đảm bảo theo quy định, phù hợp với trẻ.

- Sắp xếp không gian hợp lí.

- Trang trí phòng lớp đảm bảo thẩm mỹ, thân thiện, phù hợp với lứa tuổi.

- Bố trí các hoạt động hợp lý, thuận tiện, linh hoạt.

- Có kế hoạch mua sắm đa dạng đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu cho trẻ chơi và sáng tạo.

- Xây dựng nhiều khu vực chơi khác nhau ngoài sân trường cho trẻ vui chơi trải nghiệm.

- Khuyến khích trẻ tương tác và hợp tác; Tạo cơ hội để trẻ trò chuyện với nhau và với giáo viên; Cung cấp cho trẻ nhiều trải nghiệm chơi khác nhau; Giáo viên phải tôn trọng khả năng, sở thích, nguyện vọng, mong muốn, ý kiến của trẻ; Đáp ứng nhu cầu, sở thích của trẻ; Động viên trẻ tham gia hoạt động.

          7. Định hướng đạt trường chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường:

          7.1. Quy mô phát triển:

Kiểm tra công nhận lại giữ vững đạt chất lượng giáo dục mức 3 và đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

* So với Thông tư 19 nhà trường đạt những tiêu chuẩn sau:

- Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

-Tiêu chuẩn 4 : Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

- Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

* So với Thông tư 19 nhà trường chưa đạt những tiêu chuẩn sau:

- Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học ( Chưa có phòng riêng để tổ chức cho trẻ làm quen với ngoại ngữ tin học; chưa có đủ thiết bị đồ dùng đồ chơi theo quy định cho các lớp 4-5 tuổi, chưa có phòng nhân viên). Chưa đủ phòng học để huy động trẻ 3 tuổi ra lớp.

          7.2. Các giải pháp thực hiện:

- Tham mưu xây dựng phòng riêng để tổ chức dạy cho trẻ làm quen với ngoại ngữ và tin học.

- Tham mưu Lãnh đạo Phòng trang bị đủ đồ dùng dạy học đồ chơi cho các lớp 4-5 tuổi 100%.

- Tham mưu xây dựng đủ phòng học để huy động trẻ 3 tuổi và nhà trẻ ra lớp.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phổ biến kế hoạch chiến lược.

     Kế hoạch chiến lược Trường Mẫu giáo Mỹ Hiệp được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường và được công khai trên cổng thông tin điện tử của trường.

Báo cáo với Phòng Giáo dục và Đào tạo Phù Mỹ, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn xã Mỹ Hiệp.

2. Tổ chức thực hiện.

Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường, của địa phương.

 Đối với Hiệu trưởng

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Thành lập Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.

 Đối với Phó Hiệu trưởng

Giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng công việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.

 Đối với các Tổ trưởng (VP+chuyên môn)

Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

 Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

 Đối với các tổ chức, Đoàn thể trong nhà trường

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch này.

 Hội đồng trường

Quyết định về Kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường, huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà trường, gắn nhà trường với cộng đồng và xã hội, đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục.

3. Lộ trình thực hiện Kế hoạch chiến lược.

Giai đoạn 1 : Từ năm 2020 – 2021.

+ Triển khai kế hoạch chiến lược đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, báo cáo lên các cơ quan quản lý xin ý kiến chỉ đạo.

+ Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thu thập ý kiến đóng góp, bổ sung cho kế hoạch.

+ Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết các nội dung:

* Cơ sở vật chất:

- Xây dựng vườn cổ tích điểm Trà Bình Tây.

 - Làm mái hiên điểm Trà Bình Tây.

- Tham mưu nâng cấp sân trường và tường rào điểm trường chính Đại Thuận.

- Sửa chữa đường thoát nước, ống thoát nước; đường điện cho các lớp, trường.

- Mua sắm trang thiết bị theo thông tư 02 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Mua sắm bán trú: cây lau nhà, thảm lau, nồi, ca uống nước, thùng rác...

- Kiểm kê và thanh lý tài sản theo quy định.

- Cập nhật tài sản vào phần mềm theo quy định.

* Nâng cao trình độ đào tạo:

- Trên chuẩn: CBQL:100%; GV: 85%; Nhân viên biên chế: 50%

- Trình độ lý luận chính trị: 01 Đảng viên đi học trung cấp.

- 100% GV đạt Khá và Tốt chuẩn nghề nghiệp GV mầm non.

- 100% CBQL đánh giá chuẩn từ Khá trở lên.

- 100% CB-GV-NV được đánh giá xếp loại công chức, viên chức Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

* Công tác XHHGD:

Vận động tài trợ cho điểm Trà Bình Tây 1 bộ máy tính để dạy cho trẻ hoạt động vui chơi.

Vận động tài trợ thư viện của bé.

* Công tác huy động trẻ 5 tuổi:

Phấn đấu duy trì và huy động đạt chỉ tiêu 100% trẻ 5 tuổi ra lớp và hoàn thành CTGDMNTNT. Trẻ từ 3-5 tuổi đạt từ 75% trở lên.

* Công tác tuyển sinh:

Tuyển sinh đạt tỷ lệ duyệt biên chế cho năm học.

* Chi bộ Đảng+ đoàn thể:

 - Phấn đấu kết nạp 02 Đảng viên/ năm. Kết nạp thêm CĐV.

* GV giỏi:

Cấp trường 99%; cấp Huyện,Tỉnh: 60%

* Tham gia và thực hiện các phong trào, các cuộc vận động:

- CB-GV-NV và trẻ phấn đấu tham gia 100% các phong trào do các cấp  tổ chức.

- 100% CB- GV-NV thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động: An toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường,...cuộc vận động “Trường học thân thiện - học sinh tích cực”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

*  Chất lượng chăm sóc – nuôi dưỡng:

- 100% GV và HS thực hiện CTGDMN mới

- Bé chuyên cần: 99,7 %.

- Bé đạt chuẩn yêu cầu:  98,5%.

- Bé ngoan đạt: 99,7 %.

- Sức khỏe bình thường: 99 %

- SDD Nhẹ và Thấp còi dưới 1%.

- 100% GV thực hiện tốt việc đánh giá trẻ theo chủ đề và cuối độ tuổi.

- 100% trẻ được đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích và được chăm sóc sức khỏe theo thông tư liên tịch số 13/2016-TTLT-BYT-BGDĐT.

* Thi đua:

- Trường đạt: Tập thể lao động xuất sắc. Bằng khen UBND tỉnh

- Chi bộ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu, được Huyện ủy tặng giấy khen.

- Công đoàn: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Chi đoàn: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Giai đoạn 2: Từ năm 2021 – 2023 

* Cơ sở vật chất:

- Tham mưu xây dựng phòng nhân viên và phòng tin học ngoại ngữ.

 - Xây dựng thư viện điểm Bình Long và điểm Trà Bình Tây.

-  Tham mưu làm mái che khu vui chơi điểm Đại Thuận.

- Tham mưu nâng cấp sân chơi điểm Bình Long và làm mái che khu vui chơi điểm Bình Long.

- Sửa chữa đường điện, đường thoát nước, ống thoát nước các lớp, trường.

- Đóng trần bếp ăn điểm Bình Long và Trà Bình Tây.

- Sửa chữa đồ chơi ngoài trời và bàn ghế, kệ góc, kệ thiên nhiên,...

- Mua sắm bổ sung trang thiết bị theo thông tư 02/ Bộ GD và ĐT.

- Bổ sung mua sắm bán trú.

- Kiểm kê và thanh lý tài sản theo quy định.

- Cập nhật tài sản vào phần mềm theo quy định.

* Nâng cao trình độ đào tạo:

- Trên chuẩn: CBQL:100%; GV: 90 %; NVBC: 65%

- Trình độ lý luận chính trị: 01 Đảng viên đi học trung cấp.

- 100% GV đạt  Khá và Tốt về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

- 100% CBQL đánh giá chuẩn từ Khá trở lên..

- 100% CB-GV-NV được đánh giá xếp loại công chức viên chức Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

* Công tác XHHGD:

Vận động kinh phí  gắn camera tại các lớp học điểm Bình Long.

Vận động các nhà tài trợ xây dựng khu vui chơi điểm Trà Bình Tây.

Vận động các nhà tài trợ xây dựng mái che khu vui chơi điểm Bình Long.

* Công tác huy động trẻ 5 tuổi:

Phấn đấu duy trì và huy động đạt chỉ tiêu 100% trẻ 5 tuổi ra lớp và hoàn thành CTGDMNTNT. Trẻ từ 3-5 tuổi đạt từ 80% trở lên.

* Công tác tuyển sinh:

Tuyển sinh đạt tỷ lệ duyệt biên chế cho năm học

* Chi bộ Đảng:

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2024

Phấn đấu kết nạp 01 Đảng viên/ năm

* GV giỏi:

Cấp trường 99%; cấp Huyện,Tỉnh: 70%

* Tham gia và thực hiện các phong trào, các cuộc vận động:

- CB-GV-NV và học sinh phấn đấu tham gia 100% các phong trào do các cấp  tổ chức.

- 100% CB- GV-NV thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động: An toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường,...cuộc vận động “Trường học thân thiện - học sinh tích cực”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

*  Chất lượng chăm sóc – nuôi dưỡng:

- 100% GV và HS thực hiện CTGDMN mới

- Bé chuyên cần: 99,7 %.

- Bé đạt chuẩn yêu cầu:  99%.

- Bé ngoan đạt: 99,7 %.

- Sức khỏe bình thường: 99 %

- SDD Nhẹ và Thấp còi dưới 1%.

- 100% GV thực hiện tốt việc đánh giá trẻ theo chủ đề và cuối độ tuổi.

- 100% trẻ được đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích và được chăm sóc sức khỏe theo thông tư liên tịch số 13/2016-TTLT-BYT-BGDĐT.

* Thi đua:

- Nhà trường : Tập thể lao động xuất sắc.

- Chi bộ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Công đoàn: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Chi đoàn: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

*Công tác kiểm định và công nhận chuẩn quốc gia

Hoàn tất các tiêu chí, các nội dung của tiêu chuẩn kiểm định mức 3 và chuẩn quốc gia Mức độ 2.

Giai đoạn 3: Từ năm 2023 - 2025

* Cơ sở vật chất:

- Lập tờ trình xin chuyển đổi trường Mẫu giáo Mỹ Hiệp thành trường Mầm non Mỹ Hiệp.

- Tham mưu xây dựng 6 phòng học và 1 phòng đa năng.

- Bổ sung các góc chơi ngoài sân trường. Sửa chữa đồ chơi ngoài trời.

- Sửa chữa đường điện, đường thoát nước, ống thoát nước các lớp, trường.

- Mua sắm trang thiết bị theo thông tư 02/ BGD-ĐT

- Bổ sung mua sắm bán trú.

- Tham mưu xây dựng thêm 2 phòng học ở 2 điểm lẻ để huy động trẻ 3 tuổi ra lớp.

* Nâng cao trình độ đào tạo:

- Trên chuẩn: CBQL:100%; GV:95 % ; NVBC: 65%

- Trình độ lý luận chính trị: 01 Đảng viên đi học trung cấp.

- 100% GV đạt  Khá và Tốt về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

- 100% CBQL đánh giá chuẩn từ Khá trở lên..

- 100% CB-GV-NV được đánh giá xếp loại công chức viên chức Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 * Công tác XHHGD:

Vận động các nhà tài trợ xây dựng khu vui chơi ngoài sân trường .

* Công tác huy động trẻ 5 tuổi:

Phấn đấu duy trì và huy động đạt chỉ tiêu 100% trẻ 5 tuổi ra lớp và hoàn thành CTGDMNTNT.

Trẻ từ 3-5 tuổi đạt từ 95% trở lên. Trẻ nhà trẻ đạt 15%.

* Công tác tuyển sinh:

Tuyển sinh đạt tỷ lệ duyệt biên chế cho năm học

* Chi bộ Đảng:

 Phấn đấu kết nạp 01 Đảng viên/ năm

* GV giỏi:

Cấp trường 99%; cấp Huyện,Tỉnh: 70%

* Tham gia và thực hiện các phong trào, các cuộc vận động:

- CB-GV-NV và học sinh Phấn đấu tham gia 100% các phong trào do các cấp  tổ chức.

- 100% CB- GV-NV thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động: An toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường,...cuộc vận động “Trường học thân thiện - học sinh tích cực”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

*  Chất lượng chăm sóc – nuôi dưỡng:

- 100% GV và HS thực hiện CTGDMN mới

- Bé chuyên cần: 100 %.

- Bé đạt chuẩn yêu cầu: 99%.

- Bé ngoan đạt: 100 %.

- Sức khỏe bình thường: 100 %

- Không có trẻ SDD Nhẹ và Thấp còi.

- 100% GV thực hiện tốt việc đánh giá trẻ theo chủ đề và cuối độ tuổi.

- 100% trẻ được đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích và được chăm sóc sức khỏe theo thông tư liên tịch số 13/2016-TTLT-BYT-BGDĐT.

* Thi đua:

- Nhà trường: Tập thể lao động xuất sắc. Huân chương lao động hạng Nhì.

- Chi bộ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Công đoàn: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Chi đoàn: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

*Công tác kiểm định và công nhận chuẩn Quốc gia

Hoàn tất các tiêu chí, các nội dung và Đăng ký kiểm tra lại công nhận kiểm định giữ vững mức 3 và chuẩn quốc gia Mức độ 2.

V. ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH

         Định kì sau mỗi năm học, nhà trường tổ chức đánh giá kết quả thực hiện vào thời điểm cuối năm học. Trên cơ sở đó, rà soát lại và bổ sung cho phù hợp với tình hinh thực tế của nhà trường và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT;

- UBND xã;

- Lưu VT.                                                                                                   Nguyễn Thị Trang

 

PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ MỸ HIỆP

 

 

 

 

 

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙ MỸ